دختر بلوچی در مسیر ...
الفبای زبان بلوْچی=27حرف( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی) 
منم نسترن
..................................
دختربلوچی

[ هشتم آبان 1392 ] [ ] [ ] [ ]
 

          


ادامه مطلب
[ هشتم آبان 1392 ] [ ] [ ] [ ]
[ سوم مهر 1392 ] [ ] [ ] [ ]
منم نسترن
دختربلوچی
[ بیست و پنجم اسفند 1391 ] [ ] [ ] [ ]
ayoob118.blogfa .com


ادامه مطلب
[ سیزدهم دی 1392 ] [ ] [ ] [ ]

اشعار بلوچی وفارسی گزیده ای از اشعار ایّوب ایّوبی▼


ادامه مطلب
[ پنجم دی 1392 ] [ ] [ ] [ ]
اسم  بلوچی جانوران ؛ اسم بلوچی پرندگان؛خزندگان؛حیاتِ وحش بلوچستان

و سایرِموجودات در طبیعت ومحیط بلوچستان به زبان بلوچی:

دَجُک(daǰok)  = جوجه تیغی▼

سیکـُـنْـڌ( sī konĎ)▼= نوعی دیگر از جوجه تیغی وخارپُشت

خارپشت برانتتشی جوجه تیغی

پُـلـَـنگ polang= پلنگ▼

شڃـر(šëhr) = شیر:▼

بـَـبْـرbabr :▼

گــُـراز:▼

هَـپْـتار( haptār )= کــَـپْـتار▼

گامڃش( mëhš ) = گاومیش▼


چُـگـْـبَـر=بَکــْـشۏشـَگ ؛ کنایه ازانسانهای جنگلی و وحشی

دله؛سیاه گوش؛پشِّک کوهی ؛کانْگرو

Steinmarder (cropped).jpgLynx lynx2.jpgManoel.jpg

  هیکّ یا هوکّ = خوک▼

رۏباه( rӧwbāh )=روباه▼

Fox study 6.jpgRüppell's fox.jpg

پـیلّ = فیل▼

اُشتـِــر  = شتر▼

گـۏک( gӧwk) = گاو ▼

 گـۏرَهــَـر ( gӧwrahar)= گورخر▼

تـۏلــَـگ( tӧwlag)= شغال▼

Golden jackal small.jpg

پُشـَـنْـز(pošanz) = نوعی از پلنگ اما ضعیف تر▼

 گــُرْکْ GORK▼= گرگ

Scandinavian grey wolf Canis lupus (cropped).jpg

زومّ یا زیمّ = عقرب▼

سبز کــَـباهُک( sabzkabāhok) = سبز قبا

سبزقباMerops orientalis.jpg

کــُـلی = بلبل خرما▼

  آپانْبُـڌو یا  بَـــ̈ط = مرغابی یا اُردک▼

Common Goldeneye.jpgTufted-Duck-male-female.jpgMarbled Teal (Marmaronetta angustirostris) RWD2.jpgCommon Shelduck (Tadorna tadorna) at Sylvan Heights.jpg

کـۏکــَـلّ (kӧwkall)= نوعی اردک؛ غاز▼

Aythya nyroca16.jpgA couple of Tadorna ferruginea.jpgFlickr - Rainbirder - EurasianTeal in flight (cropped).jpg

کــَـنْـگ = حواصیل ؛ مرغ ماهی خوار▼

Ardea cinerea - Pak Thale.jpgGreat Egret Fish.jpg

لــَـپـۏک( lapӧwk) ▼=نوعی اردک که درشالیزارخودش را

مخفی نگه می دارد؛پرنده جیرفتی

Lymnocryptes minimus (Marek Szczepanek).jpgSolitary Snipe (Gallinago solitaria).jpgGallinago gallinago a1.JPG

سَگارو▼=( دُراج) نوعی پرنده شبیه اردک؛چور

[تصویر:  1315151090_500_6e2a42c04e.jpg]Black Francolin.jpg

کانْـکــَـژّ = زاغ▼

پی پَلاستــُک ▼ = پرستو

راسته پرستوسانان-apodiformes تیره پرستویان-apodidae

سیچّانـَـگ = کورکور

Milvus milvus R(ThKraft).jpgRohrweihe.jpgPernis apivorus by John Gould improved.jpgElanus axillaris -Royal Botanic Gardens, Cranbourne, Melbourne, Victoria, Australia-8.jpg


بو (bū) = جغد▼

تیره جغد انبار-tytonidaeScopBruciiKeulemans.jpg

مۏرمُرگ(mӧwrmorg) :تاهوس(tāhūs)=طاووس

چاهیگ = کبوتر وحشی

مـیــ̈طّـو▼ = طوطی ( ŤŤū )  

www.iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

پُگــَـل وار ▼= ماهی خوار

تیره ماهی خورک جنگلی-HalcyonidaeHalcyon smyrnensis -Kerala, India-8 (1).jpg

زردگــُـوَر▼ = زردسینه=زردگـُوَل

Yellow wagtail.jpg28-090504-black-headed-bunting-at-first-layby.jpg

کـۏهی کــُـرۏس(kӧwhī  korӧws )=هُدهُد

تیره هدهد-upupidaeHuhodd.4.jpg

گــُـوَراگ▼= کـَلاغ

Alpine Chough by Jim Higham.jpgCorvus corone Rabenkrähe 1.jpg

 جـِنـْگ = جوشْک : چُگــُک▼ = گنجشک

Russet Sparrow (Male) I IMG 6779-crop.jpgHouse Sparrow mar08.jpgTree Sparrow Japan Flip.jpg

مُکـُـنْــ̈طـُک(mokonŤok) نوعی مورچه درشت اندام

بڃنـَه مَکِسْک  bëhnamakesk))= زنبور عسل

کاکرۏس (kākorӧws) = سوسْک

دَنْدِسْک = زنبورزرد

زَهْمْ جَنْ = zahmǰan= آخوندَک

مَدَگْ  madag=  ملخ

کــُـلّ = نوعی ملخ

پــِرِّک = perrek = سنجاقک

مَکِسْک makesk = مگس

مُلّاهو = پروانه

Zinnia angustifolia Flower and butterfly..jpg

کــَـــ̈طــَـگــَّـر و سڃسیگ و کـَـپـِنـْجـِّـرباقرقره گندمی وتیهو

گــۏج gӧwǰ ▼ =  مارمولک = بزمچه

باگار =▼جکوی درختی

چــِـرْتِک و رَئـیسُّـک = توکای آبی ؛نوعی سسک

PhylloscopusKeulemans.jpgScotocercaInquietaGronvold.jpgBlunt-winged Warbler I IMG 0202.jpgWhite-Wagtail.jpg

شِکاریگ =▼ عقاب طلایی

Osprey mg 9605.jpgBartgeier Gypaetus barbatus front Richard Bartz.jpgAegypius monachus.jpgAquila nipalensis 2010.JPG

اُشتِـرمُرْگ = شترمرغ

کــَـپُــۏت( kapӧwt)  =▼ قـُمری


كُرۏس:/koröws/ خروس

Coq Belle-Ile.jpgRooster 1 AB.jpg
سُهْـرْ دُمْبُک = کمرکولی▼= سهره دمگاه زرد؛دُم سرخها

Gekraagde Roodstaart 20040627.JPGWhite-capped Redstart I IMG 7401.jpgTichodroma muraria02 cropped.jpg

کــَبْگ و آهوگ یا آسْک▼ = بز کوهی ؛ آهو▼؛ کبک

Alectoris-chukar-001.jpg

 کۏهی گــُـوَرانْــڌ و آهوگ▼ = کل وحشی نر

سارْم = سار

Nightingale yelpin.jpgEurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus)- kundoo race- Male at Secunderabad W IMG 6714.jpg

سُهردُمبَلـُک = دم سرخ معمولی ؛کمرکلی کشمیری

Gekraagde Roodstaart 20040627.JPGWhite-capped Redstart I IMG 7401.jpgSittaKashimirensis.svg

بَـــرُک ▼= سسک

کۏهی کـــَـرْگــُـشْک = ...▼ خرگوش وحشی ؛غیراهلی

سڃسیگی چُکّ  و زَهگ =▼ جوجه ی تـیـهو

گانـْـڌو ( gānĎū)▼= تِمْساح

کۏهی گۏج ( kӧwhīgӧwǰ)▼  = خاردم

تیر مار▼

گــَــرّ یا کُه گـَرّ = مارزنگی

 شاتــۏل( šātӧwl) یا شاتــۏ =▼مرغِ  یا کریم ؛ موسی کو تقی

کــَـلات (kalāt )▼ = قلعه


اَپْـس یا اسْپ▼ = اسب

اَژدِیا▼ = اژدها

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

پاگاس (pāgās) = دُلفین

 شادی▼ = میمون

  شـَـپْ چَلـَـتــُک▼ = خـُـفـّاش

۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

سِیَه مار(seyahmār)▼ =مارکبری؛ افعی

تــَـلار(talār)▼= صخره

 ̈طـیــ̈طیاسْک یا ̈طـیــ̈طی( Ť ī Ť ī)=دیدومک:نوعی لک لک

Red-wattled Lapwing denoised.jpg

 ̈طـیلـّو= مرغ آب وگِل؛خروس کولی

SociablePlover.jpgRinged Plover (Charadrius hiaticula) (11).jpgCharadrius dubius 4 (Marek Szczepanek).jpgGreater Sand Plover.jpg

پُـگــَـل ؛ پُگــُـل یا پَــ̈طـّک =▼ قورباغه

ماهیگ▼ = ماهی

تــَـگــَـس = خرچنگ
Grapsus grapsus.JPG

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثنوی وطن
ازصفحه 143 کتابم : دستور بلوچی ؛ فارسی
سال نشر 1381-انتشارات اساطیر-
تهران-تیراژ: 3000جلد

وطن
1) وطن رۏچِـن وطن ماهِـن خدایا * وطن نازُکْ تَـوارڃ بو پَـه ما را

2) وطنْ آرامِشَـئ جاهِـنْ پَه مـردانْ *تَنَکْ چَمّڃـنْ لـَبڃ داری پـَه مَـردان

3) عجب وَشـَّـنْ تَهی لِمْبوتَهی مَچّ *مَنی فَـرْشَـن تَهی کۏه وتَهی کـَچّ

4) تَهی نـۏد و تَهی جَمْبَـرتَـهی ساز *کجا کِـلـَّن مَنا راحت تَهی ناز

5) دِلـَئ یادان کـَـدڃـن چُـکـَّـئ پَه دَنْتانْ *مَنی عِـشْکا کـَـدی سِنْدَئ گـۏن لُـنْــ̈طانْ

6)گـَنۏکِـنْ دلْ پَما نَرْمڃـنْ کـَپۏتان *پَه بِچْکـَـنْدان پَما سبزڃـن بَـرۏتان

7) مَنی جنّت هـَما هُـشْکڃن دِرَچْکان *وطن پُـلّـِنْ چَه ما پُـلّڃـنْ بَچَکـّان

8) عجـبْ گـَـزّوکـَهیرَنْ تیّ وطن جان *عجبْ شِردڃن ڌگارنْ تیّ وطن جان

9) تَهی جَـمْبَـرْ چَه گـۏدامان وَرَنْ شیر *تَهی عاشک چَه تیّ چَـمّانْ وَرَنْ بـیر

10) وِری وِیْری بِیوتی پولْ؛love یـــو * عجب زڃـبا تَهی باغ وتَهی جـــو

11) تمنّای دل ما را تودیدی؟! *چَه مَـئ باغا گـُل وپُلّڃ نچیدی؟! 

12) دل شیدا ازآن بویت چه گوید؟ * اگرگوید به جز غُصِّه چه روید؟! 

13) صدیقی یا عزیزی یا حبیبی *بکن رحمی بشو بر دل طبیبی 

14) گـُـشُـنْ شَـیْرڃ پَه تهران وپَه شیراز * وطنْ مَـیْگِنْ چَه گرگان وچَه سرباز

15) وفای زاهدانیّان پَه من گـَـنْجْ *مَنی دوری شَه تَوْ بوتـَّـه دلَـئ رنج

16) گـَـنۏکـِن دل پَه ما دیداریاران  * پَه ما مِهْروپَه ما برف ڌَ گاران

17) تـَهی کوچَه مَنی یاتان دمادم!!  * شَه تیّ جانا وفاداری مَـبا کم!!

18) شَپَـئ دلْ نڃکشهرا بَن عجب وَشّ  * نَه بُهتـان ونه غیـبَت بی نه گِرْکـَـشّ

19) گـُـشُنْ گالڃ پَه لاشاروحُمَیْری  * پَه چَهْــباروپَـه بِــنْت ودَشْـتِـیاری

20) وطن وَشـِّـن پَـه هَرانسان عاقل  * نَکـَـنْ دوری چَه آ کۏهانْ مَـنی دل

21) شـَـپَئ اِسْتارومَهْتاپا گـَـنـۏکـُـن  * تَهی نـا و تَهي وۏشانْ وَرۏکـُـــنْ

22) عجب شَرَّنْ تَهی کـۏنـَرْ تَـهی داز  * کِه ایّوبا دَیَنْ گال وگـُـشَنْ راز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبیعت و آثار:

کونْـزَگ ▼= کوزه

Akhilleus Hektor Louvre CA601.jpg

دِڃـگ و پادڃـنْـک▼(dëhgoëhnk) = دیگ و سه پایه اش

Zarf seramiki dahanloolei ba payeh hassanlou.jpg

 ̈طاسِنی = سنجاق قفلی

کــَـپـَـل ▼= سفال

Amphora olive-gathering BM B226 02.png

لانْــچ = لـنْج

تــَمْبو  ▼=چادر صحرایی

Picture alone 1

سُواس = نوعی کفش که آنرا با برگ داز  (درختچه ای وحشی) می سازند

مُرْداک یا پَرُند(پَرَند) = وسیله ای برای بالا رفتن از درخت خرما

این مطلب با کمک شما دوستان ادامه خوهد یافت:

[ هجدهم آبان 1392 ] [ ] [ ] [ ]
ڌڃهَئ گــَم: مبارک کازی

دل چۏ کانچا پُرُشیتّ سِتـْک باور بـِکـَـن * مارا تئی گــَم کـُشیتّ سِتـْک باور بـِکـَـن

چُش که گِندان من مَرْچیگڃن وانِندهان * زانتــَئ دریـا هُـشیت سِتـْک باور بـِکـَـن

آ دلا کـه إدا مـِهْـرَئ سـَـوْدا کـُـتــَـگ  * دَرْدئ آسا جُـشـیت سِتـْک باور بـِکـَـن

ڌڃهَئ گــَـم که دلا وَهدڃ بڃ چاڗ کـَـنت * وَت سَرا جَلْ جُشیت سِتـْک باور بـِکـَـن

تــَـوْری مردم وَتی جـانئ هـۏناں بدَنـْـت * کازی دنـیا گـُـشیت سِتـْک باور بـِکـَـن

شائر:لــَـچّه کارْ: مُبارکْ کازی

 آ جوئیــَـئ اَرْمان:مرادساحر

سِسْتــَگـَئ چه پُلڃن بڃلان بَسْ نهـِنـْت  * نِـشْتــَگــَئ چۏ هُـشْک و حَـیْران بَسْ نهِـنـْت

چـَه وتــیگــان یــک گـُوَر و گِــسْـتاهـَئ  *چــۏ تــَـرا کــُرْتـگ پـَرڃـشــان بَسْ نهـِنـْت

جُـلـْگــَهـڃن بـازار و تـئی مـڃتگ گــلڃن* دُرُست بَـیانـَـنـْتّ پَهْک  وَیْران بَسْ نهـِنـْت

چَه رَدڃن کِـرْدان تــَـئی، گـُوَنْگڃن شهیـد * تــَـلـْوَسَنـْت مـان کــَـــبْـران  بَسْ نهـِنـْت

آجـــوئـیَـئ هـَـجْگڃن اَرْمـان مان دلا*چـِسْت کــَـنْت که سۏز و سۏزمان بَسْ نهـِنـْت

ساحر تــَـوْ إڃ زِنـْدَئ گلبانگئ تـــَـــهـا *بَـزگی گــُوازڃنـَئ رۏچـــــــان  بَسْ نهـِنـْت

شائر:لــَـچّه کار: مراد ساحـــر

http://s2.picofile.com/file/7905386448/9860.jpg

با چند تصویر آموزشی:

انار:

کــَـلات = قلعه

کــُـلی = بلبل خرما


اَپْـس = اسب
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡

اَژدِیا = اژدها

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 شادی = میمون

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

  شـَـپْ چَلـَـتــُک = خـُـفـّاش

۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

سِیَه مار = افعی

تــَـلار = صخره

 ̈طـیــ̈طیاسْک = نوعی لک لک

پُـگــَـل = قورباغه

ماهیگ = ماهی

[ هشتم آبان 1392 ] [ ] [ ] [ ]

(شعر: چَه  یار محمد نوکلاتی)

نــــــۏکـــــڃــــن گُــُــدان

گۏش بـِدار میرڃن بلۏچ

گـَپّڃ جَنان هَکـّڃن ؛ پَه رۏچ

                             دلـْگۏش منی گپّا بـِدار

بـِراتـُن تــَـهی من هَن بلۏچ

گۏن تو منی دَزْبَنْدیــِنْت

براتـَئ وَتی لۏگا مَسۏچ

دُژمِن شـُمَئ پــَـیْداوَرِنـْت

دۏستان کـَـنـَئ گۏن دِرّ و دۏچ

جـِــنـْدَئ   وَتــــی نادانـیا

جَهلا کـَـپانـَئ رۏچ په رۏچ

تو گلـبُنان کـــوشّ کــَـنـَئ

دارَئ وَتی واسْتا کُروچ

دنیا تــــــمام آســـــودگِنـْت

وارِی گـُوَزَنـْت تـَیّ ماه و رۏچ

نون کـُهْنـَگان کَــَـشّ چَه گـُوَرا

نۏکڃن گـُـــدان پَه وَت بدۏچ

یارْ مَحْــــمَدی پـَنـْـتاں بُزور

لۏگا منِنْد تـَوْ مۏچ و مۏچ

[ هشتم آبان 1392 ] [ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ